Общи условия на Айнхел България ООД

за ползване на интернет магазин www.einhell.bg

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.einhell.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този Eлектронен магазин. Извършвайки Поръчка от Сайта www.einhell.bg, Клиентът/Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената Поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.einhell.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

2. ДЕФИНИЦИИ

Понятията, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

2.1. Продавач – „Айнхел България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Цар Освободител, 331, ЕИК по БУЛСТАТ 103566033.

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва онлайн магазин www.einhell.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др. Клиент може да се ползва от правата на Потребител, предвидени в настоящите Общи условия, в случай че отговаря на дефиницията в т. 2.13 от настоящите Общите условия.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна www.einhell.bg и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента/Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента/Потребителя.

2.5. Банка е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, която съгласно издадено разрешение за извършване на банкова дейност има право да открива, води и закрива сметки в български левове и/или валута, да извършва и да приема плащания от и за титуляра на сметката, да извършва платежни услуги, да издава банкови карти и да обслужва плащанията с тези карти съобразно приложимите изисквания, включително чрез използването на платежни системи, позволяващи плащане от разстояние, по електронен път или по друг правнорегламентиран начин, позволяващ удостоверяване на извършеното плащане.

2.6. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента/Потребителя, чрез който Клиентът/Потребителят заявява на Продавача през Сайта закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента/Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Възстановяване на сума - действието от страна на „Айнхел България“ ООД по възстановяване на сума на Клиента/Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.12. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, посочени от Продавача на Сайта.

2.13. „Потребител“ има смисъла, даден в легалната дефиниция по § 13, т. 1 от Закона за защита на потребителите /по-долу ЗЗП/ и означава всяко физическо лице, което придобива Стоки или Услуги чрез Електронния мгазин, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор с Продавача действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, както и смисъла на §6, т. 6 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, съгласно който "Потребител" е всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

2.14. Интернет магазин www.einhell.bg е електронният магазин на Продавача по смисъла на §1, т. 87 ДР ЗДДС. Понятията интернет магазин, онлайн магазин и електронен магазин са равнозначни.

2.15. "Наложен платеж" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Като Клиент/Потребител имате право само на една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт в сайта. Нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използва Ваш акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на Сайта или с други Клиенти/Потребители, или да се опитвате да се представите за друг Клиент/Потребител.

4. ЦЕНИ

Всички цени, посочени в Онлайн магазина, са в български лева и с включен ДДС, без да включват доставка. Декорацията не е включена в цената.

„Айнхел България“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от момента на публикуването на тези промени. Възможно е информацията за някои от публикуваните продукти да не е актуализирана, но във всички случаи при извършена поръчка чрез Онлайн магазина на стока с неактуализирана информация Потребителите ще бъдат уведомени за актуализацията на информацията преди стоката да им бъде доставена. Част от информацията, публикувана в Онлайн магазина е възможно да се отнася до продукти,  които не се предлагат и/или са изчерпани и/или не са достъпни в момента. 

Всички цени в Онлайн магазина са за онлайн покупка на стоки от Онлайн магазина.

5. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

„Айнхел България“ ООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите (виж раздел 2 Дефиниции, т. 2.13 от настоящите Общи условия).

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца (продавача) или производителя (гарант) към потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, “Айнхел България“ ООД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от “Айнхел България“ ООД лице или сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

6. ПОРЪЧКА

6.1. Клиент/Потребител може да направи Поръчка до Електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на Стоката; вярно попълнени данни за контакт - две имена и телефонен номер.

6.2. Клиентът/Потребителят се задължава и носи отговорност за това всички данни, които е предоставил чрез завършена и изпратена до Продавача Поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.

6.3. Всяка една добавена в потребителската кошница Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в потребителската кошница не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се изпраща до Продавача чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като Сайтът зареди пълната информация за конкретната Поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правнообвързваща сила за Клиента/Протребителя и за Продавача. Клиентът/Потребителят получава електронно съобщение /e-mail/ от адрес [email protected] с потвърждение на Поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът за продажба от разстояние е сключен. Мястото на сключване на Договора е адресът на управление на Продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от Продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България, посочено от Клиента/Потребителя. Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

6.4. „Айнхел България“ ООД не носи отговорност, ако Клиентът/Потребителят не получи потвърдителен имейл поради грешно посочен от него имейл адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на Клиента/Потребителя. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока и, номерът на поръчката, която е направена.

6.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин на предоставените от Клиента/Потребителя данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.

6.6. Продавачът има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от Клиента/Потребителя Поръчка, за което следва да уведоми Клиента, ако стойността на заявените за покупка Стоки не постъпи по сметка на Продавача при онлайн плащания с банкови карти, както и при условие, че предоставените от Клиента/Потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи отказът, респ. анулирането на Поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на Поръчката.

6.7. Продавачът „Айнхел България“ ООД има право да променя цените, посочени в Онлайн магазина по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Онлайн магазина по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Продавачът има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. 

6.8. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с Клиента/Потребителя чрез обаждане по телефон на посочения от потребителя телефонен номер в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от Продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в срок до 1 работен ден след получаването на поръчката Продавачът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез телефонен разговор на посочения от него телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, Потребителят/Клиентът чрез телефонен разговор или със съобщение /e-mail/ на адрес [email protected] може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга налична Стока, като платената от потребителя цена се приспада от цената на избраната нова стока.

7. ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчана от Онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта /чрез виртуален ПОС терминал/

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева.

С приемането на настоящите Общи условия Купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие при плащане с банкова карта да заплаща на „Айнхел България“ ООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума, посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на “Айнхел България“ ООД  от негово име и за негова сметка. Купувачът се задължава да заплати на куриера цената на куриерската услуга, когато такава се дължи от него. 

При заплащане с банкова карта Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, “Айнхел България“ ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги. 

В случай на плащане с банкова карта “Айнхел България“ ООД  не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от Банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента/Потребителя.

ВАЖНО!

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на доставката /при плащане с наложен платеж/ или от датата на плащането /при поръчка, платена с банкова карта през Сайта/.

8. ДОСТАВКА

Доставките се извършват с избрана куриерска фирма /наричана куриер или куриера/ само на територията на Република България.

Доставка се извършва само на успешно приети и потвърдени Поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката.

8.1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 2 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката,. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиентът/Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на “Айнхел България“ ООД.

8.2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. “Айнхел България“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

8.3. Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност до 100 лв., се заплаща от Клиента/Потребителя и зависи от цената на куриерската услуга на избраната от Клиента/Потребителя куриерска компания. Изборът се прави в поле „Забележка“ при изпращане на поръчката от Онлайн магазина.

8.4. При закупуване на стоки и/или услуги от Онлайн магазина на стойност над 100 лв., доставката е безплатна за Клиента/Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Доставката се извършва от куриерска компания Спиди или ИнТайм, по решение на „Айнхел България“ ООД.

8.5. „Айнхел България“ ООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

8.6. „Айнхел България“ ООД  не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

8.7. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента/Потребителя и/или упълномощено от него лице.  Всички покупки, осъществени чрез Онлайн магазина се изпращат с опция „Проверка преди получаване/плащане“ при изрично заявено желание на Клиента/Потребителя по време на телефонния разговор с „Айнхел България“ ООД за потвърждение на поръчката, освен при избран начин на доставка до автомат на Еконт или до автоматична пощенска станция на Спиди.

8.8. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът/Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми “Айнхел България“ ООД на тел. 052/739038.

8.9. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, “Айнхел България“ ООД  не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Клиента/Потребителя.

8.10. В случай, че Клиентът/Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, “Айнхел България“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът/Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

8.11. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведоми “Айнхел България“ ООД за такова искане на тел 052/739038.

8.12. Когато разходите по доставката на стоките са за сметка на „Айнхел България“ ООД, то  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

8.13. „Айнхел България“ ООД извършва доставки само на територията на Република България.

8.14. Поръчки, които по нареждане на Клиента/Потребителя са изпратени за получаване до офис на 'Спиди' ще бъдат съхранявани в офиса на куриера до 10 работни дни от датата на изпращането. Ако пратката не бъде потърсена в посочения срок, „Айнхел България“ ООД  счита договора за прекратен от Клиента/Потребителя.

8.15. В случай че Клиентът/Пoтребителя пренасочи по собствено желание доставката на поръчаните Стоки за адрес, различен от посочения в Поръчката, допълнителните транспортните разходите във връзка с пренасочването са за сметка на Клиентът/Потребителя. Ако доставката е пренасочена до друг адрес по причини, за които отговаря Продавача, допълнителните разходи във връзка с пренасочването са за сметка на Продавача.

8.16. Клиент/Потребител може да посочи друг куриер, чрез който да бъде извършена доставката на поръчаните стоки. В този случай относно цената на доставката се прилагат условията, определени от избрания от Клиента/Потребителя куриер, които са за сметка на Клиента/Потребителя и на основание чл. 103в, ал. 2 от ЗЗП рискът от погиване на поръчаните Стоки преминава върху Потребителя при предаване на стоките от Продавача на избрания от Потребителя куриер. В случай на загуба или повреда на стоките в тази хипотеза Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка от избрания куриер.

9. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

9.1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът/Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Клиентът/Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. 

9.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми „Айнхел България“ ООД чрез имейл на [email protected], като предостави информация за за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и телефонния си номер, електронния си адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_______________________________________________________________________
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

До 
Айнхел България ООД

гр.Варна, бул. Цар Освободител, 331
email: [email protected]:

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

– Номер на поръчка ……………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* ......................................................................................................

– Име на потребителя ...............................................................................................................

– Адрес на потребителя ............................................................................................................

– Данни за банковата сметка, по която да бъде възстановена стойността на върнатата стока /титуляр, IBAN, име на банката, BIC код/: ..............................................

.........................................................................................................................................................


– Дата ...........................................................................................................................................
_______________________________________________________________________

 

9.3. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

9.4. В случай, че Потребителят се откаже от договора, “Айнхел България“ ООД ще възстанови всички плащания, които е получило, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която  е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Въпреки това „Айнхел България“ ООД може да задържи плащането на сумите на Потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

9.5. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. “Айнхел България“ ООД запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари и/или гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

9.6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

9.7. Потребителят следва да изпрати на „Айнхел България“ ООД обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал “Айнхел България“ ООД  за отказа си от договора, на адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител, 331, Търговска сграда EINHELL.

9.8. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

9.9. Продавачът не възстановява допълнителни разходи на Потребителя съгласно чл. 54, ал. 3 ЗЗП.

9.10. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.

10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНА ОТ КУПУВАЧА СУМА

Възстановяването на сумата на стока, върната в централен склад на адреса по т. 9.7., се извършва по банков път в срок до 14 работни дни считано от датата на получаване на стоката в централен склад. Данните на банковата сметка, по която купувачът желае да получи сумата, се предоставят във формуляра за упражняване правото на отказ от договора, изпратен на имейл [email protected]. „Айнхел България“ ООД не носи отговорност за неточно посочена банкова сметка. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за сметка на Клиента/Потребителя. В случай на възстановяване на стойността на закупена стока, за която Клиентът/Потребителят е поискал издаване на фактура, сумата се възстановява по посочената банкова сметка на лицето, на което е издадена фактурата.

В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента/Потребителя не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента/Потребителя за това и ще възстанови по сметката на Клиента/Потребителя платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиентът/Потребителят е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

11. РЕКЛАМАЦИЯ

Продавачът се задължава в рамките на законова гаранция за съответствие на стоките да предостави на Потребителя стоки, които отговарят на спецификацията, дадена в Електронния магазин и на Поръчката, направена от Потребителя. Потребителят може да предяви рекламация, когато закупената Стока не съответства на договореното между страните по Договора. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

  1. производствени дефекти на стоката;
  2. недоставяне на цялото заявено количество;
  3. доставка на стока, различна от поръчаната;
  4. повредeна стока при транспортирането.

Рекламацията може да се предяви пред „Айнхел България“ ООД на посочените Данни за контакт в раздел 17 от настоящите Общи условия, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката на посочения в т.9.7. адрес в рамките на 14 дни от получаване на Стоката.

При рекламация Потребителят може да избере да получи същия  или подобен артикул, предложен от „Айнхел България“ ООД, без дефекти, или възстановяване на платената сума след връщане на стоката, за която е предявена рекламация. При замяна с подобен артикул Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

Във всички случаи на замяна на Стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента/Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача поради несъответствие на Стоката със спецификации, описани в Електронния магазин и/или Поръчката на Потребителя. В случай, че Клиентът/Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма при условията на т.9.8 от настоящите Общи условия.

12. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Айнхел България“ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

„Айнхел България“ ООД обработва лични данни за посочените цели или за други посочени, при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, „Айнхел България“ ООД няма право да обработва данните му.

„Айнхел България“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство, събира лични данни на физическите лица, които посещават сайта на Онлайн магазина www.einhell.bg и в тази връзка поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защита на личните данни, които предоставят клиентите/потребители чрез него. “Айнхел България“ ООД, обработвайки предоставените му лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.

Политиката за поверителност на “Айнхел България“ ООД най-общо урежда начина по който се събират на личните данни, как се използват, условията, при които може да се разкриват на други лица и начина на съхранение им.

Всеки Клиент/Потребител, който използва Сайта и предоставяните чрез него услуги, се счита, че е запознат с тази политика и се задължава да я спазва.

12.1. Какъв вид лични данни се събират:

„Айнхел България“ ООД събира само онези лични данни на Клиентите/Потребителите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват („свеждане на данните до минимум“), които не включват специална категория лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, както и IP адреса.

12.2. Основание за обработване на лични данни

„Айнхел България“ ООД обработва личните данни на законно основание, защото същите се предоставят от клиентите във връзка със стоките и услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор за покупко-продажба или когато е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на платформата/сайта на Онлайн магазин www.einhell.bg. Основната причина за необходимостта от обработване на личните данни е предприемане на действия по изпълнението на договора за покупко-продажба, когато клиентите правят покупка; когато се регистрират в сайта на Онлайн магазин www.einhell.bg и/или когато ползват някоя от нашите услуги или функции, макар, че има и други причини, които позволяват на администратора да ги обработва, като например неговият интерес да отговори на запиванията на клиентите или въз основа на съгласието, което те дават, за възможността да получават рекламни съобщения.

12.3. Целите, за които се обработват личните данни:

„Айнхел България“ ООД обработва личните данни на своите Клиенти/Потребители:

- за администриране на регистрацията на потребителите на Онлайн магазина;

- за последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба, който се сключва между администратора и клиентите чрез сайта на Онлайн магазина;

- за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които клиентите заявяват;

- за получаване на рекламни съобщения за наши предложения/оферти/артикули отправени към клиентите;

- когато се използва ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Facebook;

- когато“ „Айнхел България“ ООД търси мнението на своите клиентите относно предлаганите стоки;

- когато се извършва статистически анализи и други анализи на услугите, които се предлагат чрез Онлайн магазина;

- за уведомяване за промени в Общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

12.4. Как се събират личните данни:

Клиентите/Потребителите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашият сайт www.einhell.bg. Например, когато се изпраща запитване за определен артикул или услуга, или в процеса, при който се поръчват предлаганите от “Айнхел България“ ООД стоки чрез Онлайн магазина www.einhell.bg и по-конкретно, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни, което е условие за достъп до определени функции или услуга на платформата. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване са информацията, която администраторът се нуждае за сключването на договор за покупко-продажба, за изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора.

С предоставянето на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по e-mail си потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрацията на конкретната поръчка.

При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по e-mail текущи промоции и търговски предложения.

12.5. Срок на съхранение на личните данни

„Айнхел България“ ООД като администратор полага всички необходими действия по защитата и съхранението на личните данни за времето, в което личните данни се съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в приложимите и действащи нормативни актове в Република България и ЕС, но не повече от законово определените срокове. След изтичането на срока за съхранение личните данни на клиента/потребителя се унищожават.

Данните, които са предоставени за маркетинговите цели се пазят докато потребителите уведомят, че не желаят повече да получават съответна информация от нас. След постигане на целите на обработката на данни, администраторът ги унищожава.

12.6. Достъп до предоставените от потребителите лични данни

„Айнхел България“ ООД, като администратор на лични данни се задължава да не продава, предоставя, нито да споделя за маркетингови цели предоставените личните данни с трети лица. Достъп до тези данни ще имат само оправомощени лица.

Информация за личните данни на своите клиенти “Айнхел България“ ООД предава на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации само и единствено за целите на извършването на действия по предоставянето на услуги на клиентите/потребителие, за които те са дали своето изрично съгласие.

Личните данни на потребителя до датата на унищожаване не се предоставят на трети лица без предварителното съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт. Независимо от това, когато се използват трети лица – доставчици на услуги, се разкрива само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, за която те са предоставени от клиентите/потребителите. Третите лица – получатели, с които “Айнхел България“ ООД работи, са предимно доставчици на услуги, чрез които се предоставят закупените от клиентите стоки. Същите ще използват предоставените им лични данни, за да предоставят информация и да изпълнят задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях.

Предоставянето на лични данни на държавни институции може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Служителите на www.einhell.bg гарантират и са длъжни да спазват поверителността на личните данни на потребителите.

12.7. Право на достъп, коригиране или заличаване до личните данни.

Клиентите/Потребителите имат право по всяко време да поискат:

1. Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме предоставените ни лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.

2. Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.

3. Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.

Извършването на гореизброените действия по предоставянето на достъп, коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление, адресирано до Администратора, което следва да съдържа:

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. Описание на искането;

3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на Администратора с препоръчана поща или куриер.

Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на заявлението. Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

12.8. Право на възражение.

В предвидените от закона случаи всеки Клиент/Потребител има право да:

1. подаде възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани;

2. да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг;

3. да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от негово име за целите по предходната точка на този член, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

т. 4. Всеки потребител може да направи оплакване за начина, по който се обработват личните му данни, като се свърже с „Айнхел България“ ООД на тел. 052/739038.

т. 5. При всички случаи, в които клиентът/потребителят смята, че неговите данни се обработват незаконосъобразно или отговорът не удовлетворява отправеното искане, той може да се обърне към компетентния орган за защита на лични данни – Комисията за защита на лични данни, която е надзорният орган, упражняващ законов контрол върху процеса по обработването на личните данни.

6.13. Всякакви въпроси свързани с тази политика може да изпращате на e-mail [email protected].

13. БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

14. ДРУГИ

14.1. При описание на Стоките в Електронният магазин се използват общоприетите думи и изрази и се предоставя информация основно относно вида на Стоката, нейното предназначение и характеристики.

14.2. Всички Стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

14.3. Общите условия на „Айнхел България“ ООД относно електронен магазин www.einhell.bg са задължителни за всички Потребители/Клиенти на Сайта.

14.4. Всяко използване на този Сайт означава, че Клиентът/Потребителят се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се съгласява да ги спазва безусловно.

14.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Айнхел България ООД по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители и/или Клиенти.

14.6. „Айнхел България“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат обратно действие по отношение на вече потвърдени и/или доставени поръчки, ако закон предвижда това.

14.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

14.8. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът/Потребителят се съгласява по телефона или имейл да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

14.9. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента/Потребителят и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

14.10. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него на контактите в Раздел 17 от настоящите Общи условия или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

14.11. Всички авторски права и права на интелектуална собственост върху сайта, изображенията, дизайна, наименованията, търговските марки и други принадлежат на „Айнхел България“ ООД. С достъпа до и/или с използването на сайта Потребителят/Клиентът и всеки посетител на Сайта не получава никакво съгласие или разрешение да ползва авторските права и правата на интелектуална собственост на „Айнхел България“ ООД.

14.12. С ползването на сайта, Потребителят/Клиентът и всеки посетител на Сайта не получава правото да копира, взаимства или по друг начин използва изображения, търговски наименования или марки, дори ако използването е за лични цели.

15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА /ФОРСМАЖОР/

15.1. Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форс-мажор по чл. 306, ал. 2 ТЗ .

15.2. При условие, че форсмажорът продължи повече от 14 (четиринадесет) работни дни всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за вреди.

15.3. Изпълнението на задължение на Продавача за доставяне на стока, за получаване на върната стока или за връщане на суми на купувача по банкова сметка ще се счита засегнато от непреодолима сила, когато за превозвача на стоката /вкл. при предаване на куриер/ или за оператора на платежната система за извършване на плащане, е налице форсмажор. Същото правило се прилага и за купувача, когато изпълнението от страна на лицето, което извършва предаването или приемането на стоката за връщане, или за оператора на платежната система, чрез която се извършва плащането на цената, е засегнато от действието на непреодолима сила.

16. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

16.1. Приложимо към договора между „Айнхел България“ ООД и клиента е българското право.

16.2. Езикът на договора е българският.

16.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, Потребителят има възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно направена онлайн покупка, може да подете искане на следния Уеб адрес за извънсъдебно уреждане на спора.

16.4. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

17. ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Потребителят/Клиентът може да се обърне към Продачава на следния адрес за кореспонденция:

Email: [email protected]

Тел.: +359 52 739038, 739039

Адрес: гр. Варна, бул. Цар Освободител, 331, Търговска сграда EINHELL

Уеб сайт: https://www.einhell.bg